Małżeńska umowa majątkowa, intercyza

Notariusze z Kancelarii Notarialnej Sojka w Warszawie posiadają bogate doświadczenie w obsłudze spraw rodzinnych, w tym sporządzaniu małżeńskich umów majątkowych (rozdzielności majątkowej, intercyzy). Zapewniamy dogłębną znajomość prawa, staranność, krótkie terminy i sprawny przebieg czynności notarialnych.

W tym artykule:

Co to jest małżeńska umowa majątkowa?

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa. Jeśli małżonkowie nie zdecydują inaczej zawierając małżeńska umowę majątkową, wszystko to co każdy z małżonków zarobi dokłada się do majątku wspólnego.

Rodzaje małżeńskich umów majątkowych

Zasady zawierania małżeńskich umów majątkowych zawarte są w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k. r. o.). Umowy majątkowe małżeńskie mają charakter zamkniętej listy, co oznacza, że małżonkowie mogą zawrzeć umowę mieszczącą się w ramach obowiązujących przepisów. W szczególności, nie można za pomocą majątkowej umowy małżeńskiej rozszerzyć wspólności na:

 1. przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny;
 2. prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 3. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 4. wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 5. niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Przepisy wyróżniają następujące majątkowe umowy małżeńskie:

 1. przedmałżeńska, zwana też intercyzą przedmałżeńską – jest skuteczna dopiero po zawarciu związku małżeńskiego i powoduje, że wspólność majątkowa między małżonkami w ogóle nie powstaje.
 2. wyłączenie wspólności ustawowej (zwana też intercyzą małżeńską lub umową majątkową małżeńską o ustanowienie rozdzielności majątkowej) – w jej wyniku powstają dwa odrębne majątki tj. majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża, a każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem osobistym;
 3. ograniczenie wspólności ustawowej – polega na wyłączeniu z majątku wspólnego niektórych jego składników określonych rodzajowo oraz określonych co do tożsamości;
 4. ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – pozwala na wyrównanie różnicy w sytuacji majątkowej małżonków wynikającej np. z faktu prowadzenia przez jednego z nich domu, wychowania dzieci, złego stanu zdrowia, podczas gdy drugie z nich prowadzi działalność gospodarczą; dopiero z chwilą ewentualnego rozwodu powstaje obowiązek wyrównania dorobków;
 5. rozszerzenie wspólności ustawowej – małżonkowie lub przyszli małżonkowie rozszerzają wspólność ustawową na przedmioty i prawa majątkowe z mocy ustawy, stanowią majątek osobisty każdego z nich.

Małżeńska umowa majątkowa – potrzebne dokumenty

Przed spotkaniem w kancelarii, którego celem będzie sporządzenie aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego, należy dostarczyć następujące dokumenty i informacje:

 • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków:
  • imiona, nazwiska, imiona rodziców,
  • adres zamieszkania
  • seria i numer dokumentu tożsamości,
  • PESEL;
 • określenie dotychczasowego ustroju majątkowego obowiązującego małżonków;
 • w przypadku ograniczenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego;
 • w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego;
 • w przypadku zawarcia umowy przedmałżeńskiej (intercyzy) – określenie planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego.

Małżeńska umowa majątkowa – koszt notariusza

Maksymalną wysokość taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia notariusza, określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto podkreślić, że rozporządzenie określa maksymalne stawki.

W przypadku sporządzenie aktu notarialnego małżeńskiej umowy majątkowej, honorarium notariusza wynosi 400 złotych. Jeśli konsekwencją ustanowienia rozdzielności majątkowej jest konieczność ujawnienia zmiany stanu prawnego w księdze wieczystej, notariusz pobiera dodatkowo wynagrodzenie w kwocie 200 zł oraz opłatę sądową w kwocie 150 zł.

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego zależną od ich liczby i objętości oraz 23% podatku VAT.

Spotkaj się z notariuszem

Zadzwoń teraz, aby umówić się na spotkanie z notariuszem na warszawskiej Woli. Wyjaśnimy specyfikę Twojej sprawy i przekażemy listę potrzebnych dokumentów.

Zobacz również
przepisanie mieszkania notariusz Warszawa

Przepisanie mieszkania

Notariusz sporządzi umowę przepisania (darowizny) mieszkania i wyliczy należne opłaty – szybko, z dbałością o zgodność z prawem. ➔ więcej

sprzedaż działki rolnej notariusz Warszawa

Kupno działki rolnej

Kancelaria Notariusza Sójki posiada duże doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji sprzedaży działek rolnych. ➔ więcej

Kupno mieszkania

Notariusz sporządzi umowę kupna (sprzedaży mieszkania), doradzi odnośnie zapisów umowy i zabezpieczenia płatności. ➔ więcej

Protokół zgromadzenia wspólników

Notariusz obsługuje spółki – sporządza protokóły zgromadzeń wspólników spółki z o. o. włącznie ze zmianą umowy spółki. ➔ więcej