Protokół zgromadzenia wspólników

Notariusze z Kancelarii Notarialnej Sojka w Warszawie posiadają bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze firm i przedsiębiorców. W zakres takiej obsługi wchodzi sporządzanie protokołów zgromadzeń i zebrań wspólników, w tym z uchwałą o zmianie umowy spółki. Zapewniamy dogłębną znajomość prawa, staranność, krótkie terminy i sprawny przebieg czynności notarialnych.

W tym artykule:

Co to jest protokół zgromadzenia wspólników?

Regulacje prawne dotyczące protokołów zgromadzeń wspólników zawarte są w Kodeksie spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – dalej k. s. h), poczynając od artykułu 227.

Sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki ma na celu stwierdzenie czynności prawnych lub faktycznych, a także zdarzeń wywołujących skutki prawne.

Protokół Zgromadzenia Wspólników jest dokumentem opisującym przebiegu obrad zgromadzenia wspólników, a jego sporządzenie jest obowiązkowe – zarówno w przypadku zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. O prawdziwości i zgodności przebiegu obrad z protokołem zaświadczają swoimi podpisami protokolant i prowadzący zgromadzenie. W przypadku, gdy protokół zgromadzenia wspólników sporządzany jest przez notariusza, który w takim przypadku przejmuje rolę protokolanta, a powstały w ten sposób dokument ma formę aktu notarialnego.

Sporządzony przez notariusza protokół ze zgromadzenia wspólników, powinien zawierać między innymi:

 • listę obecności wspólników biorących udział w obradach wraz z podpisami uczestników,
 • odnotowanie faktu opuszczenia przez osobą biorącą udział w zgromadzeniu miejsca obrad,
 • przebieg dyskusji,
 • zgłaszane przez uczestników wnioski dotyczące działalności spółki,
 • odnotowanie faktu zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika,
 • odnotowanie faktu żądania tajności obrad,
 • treść podjętych chwał wraz z wynikami głosowania.

Kiedy protokół zgromadzenia spółki u notariusza?

Zgodnie z zapisami Art. 104 prawa o notariacie (Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie), notariusz ma prawo do protokołowania przebiegu zgromadzeń spółek.

Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek iinnych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

Art. 104. § 1. Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

Każde zgromadzenie wspólników spółki może być zaprotokołowane przez notariusza, ale w niektórych przypadkach, protokół notarialny jest obowiązkowy. Taki obowiązek może wynikać z zapisów ustawy, ale również z umowy, statutu,
regulaminu.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kodeks spółek handlowych wprowadza taki wymóg m.in. w przypadku:

 • zawiązywania spółki,
 • rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • zmiany umowy spółki,
 • obniżenia wysokości kapitału zakładowego dokonane w trybie Art. 199 § 5 KSH,
 • przeniesienia siedziby spółki za granicę.

Zmiana umowy spółki tylko u notariusza

Klienci zgłaszają się do notariusza z prośbą o protokołowanie zgromadzenia wspólników spółki najczęściej właśnie w przypadku zamiaru wprowadzenia zmian w umowie spółki. Uchwała dotycząca zmiany treści umowy spółki z o.o. musi być zawarta w protokole sporządzonym przez notariusza. Wymóg taki narzuca Art. 255 § 3 k. s. h.

Kodeks spółek handlowych określa również, że uchwały dotyczące m.in. zmiany umowy spółki zapadają większością ⅔ głosów, a jeżeli zmiana umowy dotyczy istotnej modyfikacji przedmiotu działalności spółki, konieczne jest uzyskanie większości ¾ głosów. Obostrzenia dotyczą również zmiany umowy spółki zwiększającej świadczenia wspólników lub uszczuplającej prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom. W takim przypadku podjęcie uchwały wymaga zgody wszystkich wspólników, których zmiana miałaby dotyczyć.

Po podjęciu i zaprotokołowaniu uchwały o zmianie treści umowy spółki należy fakt dokonania zmian zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odbywa się to poprzez złożenie formularza KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Do wniosku dołącza się protokół ze zgromadzenia wspólników, nowy tekst umowy spółki, potwierdzenia wniesienia opłaty sądowej (250 zł) i opłaty dotyczącej ogłoszenia zmiany w Monitorze Sądowym (100 zł). Zgłoszenie zmiany w KRS powinno odbyć się w terminie do 7 dniu od daty powzięcia uchwały o zmianie. Jeżeli w ciągu pół roku zmiana nie zostanie zgłoszona w KRS, powzięta uchwała będzie bezskuteczna.

Protokół zgromadzenia wspólników – koszt

Maksymalną wysokość taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia notariusza, określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto podkreślić, że rozporządzenie określa maksymalne stawki.

W przypadku protokołowania przebiegu zgromadzenia wspólników, honorarium notariusza wynosi:

 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 750 zł
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną zawierającego podwyższenie kapitału zakładowego spółki – taksa zależna jest różnicy pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego, a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego,
 • sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł
 • sporządzenie protokołu zawierającego podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej – ta jest zależna od różnicy pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego, a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego,
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki, niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł,

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego zależną od ich liczby i objętości oraz 23% podatku VAT.

Spotkaj się z notariuszem

Zadzwoń teraz, aby umówić się na spotkanie z notariuszem na warszawskiej Woli. Wyjaśnimy specyfikę Twojej sprawy i przekażemy listę potrzebnych dokumentów.

Zobacz również
przepisanie mieszkania notariusz Warszawa

Przepisanie mieszkania

Notariusz sporządzi umowę przepisania (darowizny) mieszkania i wyliczy należne opłaty – szybko, z dbałością o zgodność z prawem. ➔ więcej

sprzedaż działki rolnej notariusz Warszawa

Kupno działki rolnej

Kancelaria Notariusza Sójki posiada duże doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji sprzedaży działek rolnych. ➔ więcej

Kupno mieszkania

Notariusz sporządzi umowę kupna (sprzedaży mieszkania), doradzi odnośnie zapisów umowy i zabezpieczenia płatności. ➔ więcej

Protokół zgromadzenia wspólników

Notariusz obsługuje spółki – sporządza protokóły zgromadzeń wspólników spółki z o. o. włącznie ze zmianą umowy spółki. ➔ więcej