Podział majątku po rozwodzie

Notariusze z Kancelarii Notarialnej Sojka w Warszawie posiadają bogate doświadczenie w obsłudze spraw rodzinnych, w tym podziale majątku po rozwodzie. Zapewniamy dogłębną znajomość prawa, staranność, krótkie terminy i sprawny przebieg czynności notarialnych.

W tym artykule:

Na czym polega podział majątku po rozwodzie?

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa. Wszystko to co każdy z małżonków zarobi dokłada się do majątku wspólnego.

To czy dany składnik majątku należy do majątku wspólnego czy osobistego określają przepisy Art. 31-34 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k. r. o.). Zgodnie z przepisami do majątku wspólnego wchodzą w szczególności:

 • akcje i udziały w spółkach kapitałowych;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego;
 • wierzytelności;
 • wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego małżonków, w tym również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • prawa nabyte wskutek zasiedzenia;
 • spółdzielcze prawo do lokalu;
 • prawo do lokalu na podstawie umowy najmu.

Podział majątku wspólnego małżonków może obejmować zarówno cały ich majątek jak i jego część.

Jeśli małżonkowie decydują się na podział majątku w czasie trwania małżeństwa, warunkiem zawarcia umowy o podział majątku jest podpisanie przez nich umowy o rozdzielność majątkową małżeńską.

Kiedy można podzielić majątek u notariusza?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie można dokonać dwiema drogami – sądową oraz u notariusza. Dokonanie takiego podziału w kancelarii notarialnej wymaga zgody stron. Jeśli zgody nie ma, pozostaje skorzystać z usług profesjonalnego mediatora, dokonać częściowego podziału majątku obejmującego składniki nie dzielące byłych małżonków, ew. zatrudnienie rzeczoznawcy mogącego dostarczyć obiektywnej wyceny.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie – potrzebne dokumenty

Przed spotkaniem w kancelarii, którego celem będzie sporządzenie aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego, należy dostarczyć następujące dokumenty i informacje:

 • dane osobowe małżonków:
  • imiona, nazwiska, imiona rodziców,
  • adres zamieszkania
  • seria i numer dokumentu tożsamości,
  • PESEL,
  • określenie aktualnego stanu cywilnego;
 • określenie, czy podział następuje w związku z zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, orzeczeniem separacji czy w wyniku orzeczenia rozwodu,;
 • opis przedmiotów umowy (składników majątku);
 • określenie sposobu podziału poszczególnych składników majątku – komu ma przypaść dany składnik, czy w całości, czy w udziałach, jeśli w udziałach to w jakiej wysokości;
 • określenie, czy podział majątku przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś z małżonków;
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu umowy, na którą składają się poszczególne składniki majątku;
 • określenie terminu wydania poszczególnych składników majątku w posiadanie nabywcy.

Podział majątku po rozwodzie – koszt notariusza

Maksymalną wysokość taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia notariusza, określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto podkreślić, że rozporządzenie określa maksymalne stawki.

W przypadku sporządzenie aktu notarialnego umowy o podział majątku wspólnego, honorarium notariusza zależy od wysokości wartości umowy i wynosi:

 • 100 zł przy wartości działki do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości działki powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości działki powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości działki powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości działki powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości działki powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości działki powyżej 2 000 000 zł.

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego zależną od ich liczby i objętości oraz 23% podatku VAT.

Spotkaj się z notariuszem

Zadzwoń teraz, aby umówić się na spotkanie z notariuszem na warszawskiej Woli. Wyjaśnimy specyfikę Twojej sprawy i przekażemy listę potrzebnych dokumentów.

Zobacz również
przepisanie mieszkania notariusz Warszawa

Przepisanie mieszkania

Notariusz sporządzi umowę przepisania (darowizny) mieszkania i wyliczy należne opłaty – szybko, z dbałością o zgodność z prawem. ➔ więcej

sprzedaż działki rolnej notariusz Warszawa

Kupno działki rolnej

Kancelaria Notariusza Sójki posiada duże doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji sprzedaży działek rolnych. ➔ więcej

Kupno mieszkania

Notariusz sporządzi umowę kupna (sprzedaży mieszkania), doradzi odnośnie zapisów umowy i zabezpieczenia płatności. ➔ więcej

Protokół zgromadzenia wspólników

Notariusz obsługuje spółki – sporządza protokóły zgromadzeń wspólników spółki z o. o. włącznie ze zmianą umowy spółki. ➔ więcej